Allmänt

Verksamhetstanke

En jaktvårdsförening är en självständig aktör vars verksamhet grundar sig på eget initiativ av jägare som betalat jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Varje jaktvårdsförening har ett eget geografiskt verksamhetsområde. Malaxnejdens jaktvårdförenings verksamhetsområde omfattar Malax kommun, del av Vasa stad (Sundom) samt del av Korsholms kommun (Solf). Malaxnejdens jaktvårdsförening består av 7 jaktföreningar Petalax, Pörtom-Dahlbo, Solf, Sundom och Yttermalax jaktförningar, Bergö jaktvårdsklubb samt Övermalax jaktklubb. Dess totala jaktareal uppgår till 63594 ha och antalet jägare till ca 1300. 

Jaktvårdsföreningens verksamhet står under Finlands viltcentrals ledning och tillsyn. Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den. Jaktvårdsföreningen offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter definieras i 14 § i viltförvaltningslagen.

Jaktvårdsföreningens primära uppgifter är att i stöd av gällande reglemente och lag sköta de uppgifter som Finlands Viltcentral ålägger jaktvårdsföreningen. Jaktvårdsföreningen anordnar statens skytteprov, handleder föreningarna i deras verksamhet, anordnar jägarexamensskolning samt annan nödig skolning och rådgivning. Jaktvårdföreningen ger olika utlåtanden och rekommendationer, samt förordar föreningarnas ansökningar om olika jaktlicenser. Jaktvårdsföreningen skall var den instans dit de lokala jaktföreningarna kan vända sig till i olika frågor i anslutning till jakt och viltvård. Jaktvårdsföreningen upprätthåller en egen hemsida för att stöda ovanstående.

 

© Malaxnejdens Jaktvårdsförening Sivut: MakPoint